2019 / 33. Hafta Kurban Bayramı

KURBAN BAYRAMI HAFTASI
607 aileye 5,00 KG. Vakıf 3.035 KG
320 aileye 2,60 KG. Kilis 833 KG
YEKÜN 3.868 KG.